ALGEMENE VOORWAARDEN 
VAN PEDICUREPRAKTIJK DE LEIJER

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk De Leijer en op alle met voetverzorging van Pedicure Praktijk De Leijer aangedane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon de met Pedicure Praktijk De Leijer in een contractuele relatie van welke aard dan ook staan of komt te staan.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden accepteert.

Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk Pedicure Praktijk De Leijer is ingestemd.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Pedicure Praktijk De Leijer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Pedicure Praktijk De Leijer is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met een cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2. Inspanningen

Pedicure Praktijk De Leijer zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure Praktijk De Leijer zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigen of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden

3.1 Het boeken van een behandeling 
Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door cliënt 
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak,  aan Pedicure Praktijk De Leijer melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure Praktijk De Leijer het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

3.3 Annulering door Pedicure Praktijk De Leijer 
Pedicure Praktijk De Leijer moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak van de cliënt melden.

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling 
De cliënt dient vijf minuten voor de aanvang van de afgesproken tijd in de praktijk aanwezig te zijn in de praktijk. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk arriveert, mag Pedicure Praktijk De Leijer de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de praktijk kan Pedicure Praktijk De Leijer de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.5 Overmacht 
Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pedicure Praktijk De Leijer of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pedicure Praktijk De Leijer of cliënt niet in staat zijn haar verplichtingen na te komen.

Artikel 4. Betaling

  • Pedicure Praktijk De Leijer vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de praktijk.
  • Prijzen zijn inclusief 21% BTW voor behandelingen en producten en 6% voor de medische hulpmiddelen en zijn in euro’s.
  • Pedicure Praktijk De Leijer behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht.
  • Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor de invoering kenbaar gemaakt bij Pedicure Praktijk De Leijer.
  • Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Artikel 5. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Pedicure Praktijk De Leijer vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure Praktijk De Leijer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Pedicure Praktijk De Leijer neemt de persoonlijke gegevens aan de cliënt op in een geautomatiseerd systeem op de klanten kaart. Pedicure Praktijk De Leijer behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals beschreven in het privacy beleid. Pedicure Praktijk De Leijer zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 6. Geheimhouding

Pedicure Praktijk De Leijer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Praktijk de Leijer verplicht is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Pedicure Praktijk De Leijer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure Praktijk De Leijer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure Praktijk De Leijer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Artikel 8. Garantie

Pedicure Praktijk De Leijer geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandelingen en de producten. De garantie vervalt indien:

  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Pedicure Praktijk De Leijer heeft gebruikt.

Artikel 9. Beschadiging en diefstal

Pedicure Praktijk De Leijer heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure Praktijk De Leijer meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Klachten

Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Pedicure Praktijk De Leijer in te dienen. Pedicure Praktijk De Leijer dient klachten afdoende te onderzoeken. Pedicure Praktijk De Leijer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de Uiterlijke Verzorgingsbranche. Pedicure Praktijk De Leijer verstrekt in dat geval informatie over de Geschillencommissie van de Uiterlijke Verzorgingsbranche aan de cliënt.

Artikel 11. Geschillenregeling

Geschillen tussen cliënt en Pedicure Praktijk De Leijer over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen door zowel de cliënt als Pedicure Praktijk De Leijer aanhangig  worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommisie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn/haar klacht eerst bij Pedicure Praktijk De Leijer heeft ingediend.

Nadat de klacht bij Pedicure Praktijk De Leijer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Pedicure Praktijk De Leijer aan deze keuze gebonden. Indien Pedicure Praktijk De Leijer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Pedicure Praktijk De Leijer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wegen van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Praktijk De Leijer het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicure Praktijk De Leijer en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laats gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.